Política de Privacitat

I. PRESENTACIÓ I DRET D’INFORMACIÓ

KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, SL (des d’ara “MirAprop”), amb adreça social al Carrer Anselm Clavé, 5 baixos, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya, i amb CIF B-62738349, garanteix complir amb la normativa de protecció de dades personals i adoptar tots els mecanismes i procediments de seguretat necessaris per assegurar la protecció de les dades dels usuaris i dels comerços.

MirAprop declara que les seves dades personals i fiscals es conserven de forma segura i es tracten amb la màxima cura, i garanteix complir íntegrament amb la legislació en matèria de protecció de dades personals.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades i quines són les dades de contacte?

Identitat: KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, S.L – CIF: B-62738349

Adreça: Carrer Anselm Clavé, 5 baixos, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya
Telèfon: 935750691
Correu electrònic: info@miraprop.cat 

II. RECOMANACIONS

Si us plau, llegeixi detingudament i segueixi les següents recomanacions:

  1. Faci servir contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.
  1. Mantingui en el seu equip un software antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es trobi lliure de software maligne, així com d’aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació a Internet, i en perill la informació allotjada al seu equip.
  1. Revisi i llegeixi els texts legals que MirAprop posa a la seva disposició a l’Espai Web.

III. PROCESSAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La present política de privacitat regula l’accés i l’ús del servei de l’Espai Web www.miraprop.cat (des d’ara, l’Espai Web), titularitat de MirAprop.

MirAprop declara que les dades fiscals sol·licitades als comerços seran les estrictament necessàries i es conservaran sempre i quan no es sol·liciti la supressió dels mateixos per l’interessat.

MirAprop declara que les dades personals sol·licitades mitjançant el formulari als usuaris seran les estrictament necessàries per poder fer l’enviament, controlar el procés d’enviament i emetre les factures corresponents.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades hauran de ser emplenats obligatòriament (sempre que no s’indiqui el contrari), de manera que l’omissió d’algun d’ells comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis.

MirAprop informa que les dades personals o fiscals que ens faci arribar mitjançant el present Espai Web, seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual n’és responsable MirAprop i tot això, en compliment amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades.

Finalitats del tractament:

Vostè autoritza i atorga el seu consentiment exprés a MirAprop per al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

  1. Identificar-lo com a comerç en el moment de registrar-se a l’Espai Web, o bé com a usuari en el moment de realitzar les compres i poder realitzar els corresponents enviaments.
  1. Resoldre qualsevol tipus de qüestió o dubte del comerç o usuari sobre els serveis i productes oferts per MirAprop, contestant de forma àgil, fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments a plantejar.

Conforme al Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades, recollit al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a l’usuari que les seves dades seran recollides únicament per a les finalitats exposades en els paràgrafs anteriors i no seran tractades de manera incompatible a les esmentades finalitats.

Elaboració de perfils:

El comerç/usuari dona el seu consentiment explícitament al tractament de les seves Dades Personals per a l’elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat l’anàlisi i realització d’estadístiques per tal de conèixer el tràfic i utilització de la Plataforma per part dels usuaris, així com la determinació de gustos i preferències per oferir-li un servei ajustat a les seves preferències.

IV.- LEGITIMACIÓ

MirAprop té legitimació per al tractament de les dades per a l’execució del contracte mitjançant el qual, els usuaris, accedeixen als serveis oferts a l’Espai Web.

La comunicació de les dades personals o fiscals per part de l’usuari/comerç a MirAprop és un requisit necessari per a la prestació dels serveis oferts a l’Espai Web, per la qual cosa, l’ omissió de la informació impossibilitarà la prestació del servei per part de MirAprop.

V.- DESTINATARIS

Us informem que les seves dades no seran cedides ni comunicades a terceres empreses.

VI.- CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI I VERACITAT DE LES DADES

Els usuaris/comerços garanteixen que les dades personals o fiscals facilitades son verídiques. Els comerços es fan responsables de comunicar a MirAprop qualsevol modificació de les mateixes. Tant usuaris com comerços respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se  MirAprop el dret d’excloure dels serveis registrats a tot comerç o usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

VII.- PRÀCTIQUES NO PERMESES

MirAprop anul·larà el registre de comerços que:

  1. Promocionin productes il·lícits, immorals, obscens o nocius.
  1. Promocionin qualsevol tipus de discriminació.
  1. Remetin “bulk” (correu massiu), “junk” (correu brossa), o “spam e-mail” (correu no desitjat) o “newsgroup Communications” quan no hagin estat sol·licitats.
  1. Incompleixin algun dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

Tanmateix, els usuaris/comerços s’obliguen a abstenir-se d’utilitzar i recollir dades a partir de llistes de distribució en les que es pugui accedir mitjançant les informacions o serveis que figurin a l’Espai Web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals i publicitàries, així com de remetre comunicacions comercials de cap tipus i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per MirAprop i/o comerços de l’Espai Web.

VIII. ACEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE MirAprop I LEGITIMACIÓ

Els usuaris/comerços accepten expressament la present Política de Privacitat i atorguen el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals o fiscals facilitades. MirAprop  està legitimat per tractar les dades personals o fiscals dels usuaris/comerços respectivament, sobre la base jurídica del consentiment inequívoc prestat per l’interessat.

IX. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (DERETS ARCO)

Us informem que els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició són personalíssims i seran exercits exclusivament pel comerç afectat, i tot això de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades.

En determinades circumstàncies, els comerços podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas, únicament seran conservades per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Els comerços podran exercir de forma gratuïta i en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades fiscals a l’adreça de correu electrònic: info@miraprop.cat o bé per escrit ordinari dirigit a: Carrer Anselm Clavé, 5 baixos 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya. La comunicació dirigida a KBQFAN MÀRQUETING I PUBLICITAT, SL haurà de tenir la següent informació: nom del comerç, nom del titular del comerç, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els comerços tindran dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en el cas que consideri que el tractament de les seves dades fiscals no és l’adequat segons la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la que s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

X. VERACITAT I QUALITAT DE LES DADES FACILITATDES PELS USUARIS/COMERÇOS

Els usuaris/comerços garanteixen que les dades personals o fiscals facilitades són exactes i reals i es fan responsables de comunicar a MirAprop qualsevol modificació de les mateixes. Els usuaris/comerços respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se MirAprop el dret d’excloure dels serveis registrats a tots els comerços que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

XI. MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER MirAprop

MirAprop adopta totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a l’objecte de garantir la seguretat de les vostres dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, tot això en compliment del disposat en la normativa sobre protecció de dades personals o fiscals.

MirAprop es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals o fiscals contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a donar-li un tractament segur.

XII. MODIFICACIONS O CANVIS

MirAprop es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que ho consideri oportú. En qualsevol cas es comunicarà als comerços. No obstant, preguem que comproveu de forma regular aquesta declaració de privacitat per llegir la versió més recent de la política de privacitat de  MirAprop.

XIII. CONSENTIMENT INFORMAT

Els usuaris/comerços declaren haver estat informats de les condicions relatives a la protecció de les seves dades personals, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de MirAprop, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.